Sygnalizacja komórkowa

W biologii, sygnalizacja komórkowa jest siecią komunikacji, która reguluje podstawowe i złożone procesy komórkowe. W zależności od charakteru sygnału, może on być sklasyfikowany jako biochemiczny lub mechaniczny. Sygnały biochemiczne są generowane przez cząsteczki biochemiczne, takie jak białka, lipidy, jony lub hormony. Wykrycie tych czynników biochemicznych może rzucić światło na stan danego typu szlaku sygnalizacyjnego.

Zaburzenia sieci sygnalizacyjnych często prowadzą do chorób takich jak nowotwory, choroby immunologiczne i zaburzenia metaboliczne. Dzięki zrozumieniu szlaków sygnałowych, naukowcy i klinicyści mogą być w stanie skutecznie i efektywnie leczyć stany chorobowe. AAT Bioquest oferuje szeroką gamę testów do przeprowadzania opłacalnych analiz różnych enzymów, białek i małych cząsteczek zaangażowanych w szlaki sygnalizacyjne komórki. Pomiar aktywności takich jak fosforylacja, metylacja i acetylacja z niezrównaną czułością i powtarzalnością.

Adenosine Diphosphate Assays

Dufosforan adenozyny (ADP) jest ważną cząsteczką organiczną, która odgrywa istotną rolę w metabolizmie komórkowym. Jest on produktem deposforylacji ATP, kluczowej reakcji w żywych komórkach, która jest niezbędna do przekazywania energii, i może być ponownie przekształcony w ATP poprzez re-fosforylację. Ta wzajemna konwersja ADP i ATP zachodzi głównie w mitochondriach i chloroplastach przy udziale ATPaz, takich jak fosfatazy, fosforylazy i kinazy. ADP jest przechowywany w gęstych ciałach wewnątrz płytek krwi. Kiedy płytki krwi są aktywowane, ADP jest uwalniany do interakcji z rodziną receptorów purynergicznych, regulując w ten sposób funkcje komórkowe.

Test PhosphoWorks™ Fluorimetric ADP Assay oferuje czułą metodę monitorowania tworzenia ADP. W tym sprzężonym z enzymem teście, tworzenie ADP jest mierzone poprzez monitorowanie aktywności kinaz, dzięki ich proporcjonalnej zależności.

AAT Bioquest

Oznaczenia trójfosforanu adenozyny

Trójfosforan adenozyny (ATP) jest złożoną cząsteczką organiczną, która bierze udział w energetyce komórkowej, regulacji metabolizmu i sygnalizacji komórkowej. Jest on obecny we wszystkich żywych organizmach jako podstawowa waluta energetyczna i szybko ulega degradacji w przypadku braku organizmów żywych. Jako takie, oznaczanie ATP jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym w różnych aplikacjach badawczych do identyfikacji obecności organizmów żywych. Typowe zastosowania obejmują żywotność komórek i cytotoksyczność, wykrywanie bakterii na powierzchniach, kwantyfikację bakterii w wodzie, komórek somatycznych w kulturach oraz w testach jakości i zanieczyszczenia żywności.

Nasze testy PhosphoWorks™ Luminometric ATP zapewniają szybką, prostą i jednorodną metodę bioluminescencji, która może być stosowana do określania żywotności komórek, cytotoksyczności i proliferacji w komórkach ssaków poprzez wykrywanie ATP.

AAT Bioquest

Oznaczenia cyklicznego monofosforanu adenozyny

Cykliczny adenozyno-monofosforan (cAMP) jest ważnym drugim przekaźnikiem wykorzystywanym w wielu szlakach biologicznych. W wielu organizmach jest on wykorzystywany do wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału, przenosząc szlak zależny od cAMP, a także bierze udział w aktywacji kinaz białkowych i regulacji kanałów jonowych. cAMP pochodzi z ATP i jest syntetyzowany przez związaną z błoną plazmatyczną cyklazę adenylanową, która jest sprzężona z receptorami transmembranowymi. Aktywacja cyklazy adenylowej jest inicjowana przez szereg cząsteczek sygnałowych. Cząsteczki te oddziałują z receptorami, takimi jak GPCR, które inicjują aktywność cyklazy adenylowej i zwiększają wewnątrzkomórkowy poziom cAMP. W końcu cAMP aktywuje kinazy białkowe zależne od cAMP, które są odpowiedzialne za fosforylację specyficznych białek substratowych. Oznaczanie aktywności cAMP jest przydatne w badaniach funkcjonalnych oceniających aktywację receptorów, charakterystyce receptorów i identyfikacji receptorów-ligandów.

AAT Bioquest

AATBio Receptory sprzężone z białkami G (GPCR)

Receptory sprzężone z białkami G (GPCR)

Receptory sprzężone z białkami G (GPCRs) znane są jako receptory siedmioczłonowe lub receptory metabotropowe. Stanowią one największą rodzinę receptorów błonowych w całym ludzkim genomie. Jak sama nazwa wskazuje, ich działanie polega na sprzęganiu się z białkiem G w celu regulacji wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych. Białka G posiadają aktywność GTPazową i kontrolują funkcję tych receptorów. Struktura GPCRs...

Inni dostawcy:

1