Kinaza

Kinazy to rodzina enzymów, które katalizują przeniesienie cząsteczki fosforanowej z wysokoenergetycznej cząsteczki oddającej fosforan, takiej jak ATP, do specyficznego substratu. Proces ten określany jest mianem fosforylacji, w którym wysokoenergetyczna cząsteczka ATP oddaje grupę fosforanową substratowi, wytwarzając fosforylowany substrat i ADP. Ze względu na wysoki poziom energii uwalnianej podczas zrywania wiązań fosfoanhydrydowych, kinazy są niezbędne do stabilizacji tej reakcji.

Kinazy są częścią większej rodziny fosfotransferaz, które są podzielone na grupy według substratu, na który działają, takie jak kinazy białkowe, kinazy lipidowe lub kinazy węglowodanowe. Stan fosforylacji cząsteczki może wpływać na jej aktywność, reaktywność i zdolność do wiązania się z innymi cząsteczkami. Kinazy odgrywają szczególnie istotną rolę w różnych szlakach komórkowych, w tym w metabolizmie, sygnalizacji komórkowej, regulacji białek i transporcie komórkowym, co czyni je jedną z najważniejszych klas docelowych w odkrywaniu leków w celu opracowania nowych kandydatów na leki terapeutyczne lub inhibitory kinaz.

Enterokinaza

Enterokinaza (zwana również enteropeptydazą) jest proteazą serynową wytwarzaną przez komórki w ścianie dwunastnicy. Jako kluczowy enzym w układzie trawiennym ludzi i innych zwierząt, enterokinaza przekształca trypsynogen (nieaktywną substancję wydzielaną przez trzustkę) w jego aktywną formę trypsynę. Trypsyna, która katalizuje hydrolizę wiązań peptydowych, rozkłada białka na mniejsze peptydy. Te produkty peptydowe są następnie hydrolizowane do aminokwasów przez inne proteazy, co ułatwia ich wchłanianie do krwiobiegu. Ostatnie dowody sugerują, że hamowanie aktywności enterokinazy może wywoływać efekt przeciwnowotworowy poprzez tłumienie proteaz zaangażowanych w kancerogenezę i przerzuty. Dlatego też, wysoce selektywna i czuła detekcja enterokinazy odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach biochemicznych.

AAT Bioquest

Amplite® Colorimetric Enterokinase Activity Assay Kit
3646.17 PLN

Kinazy białkowe

Kinazy białkowe odgrywają kluczową rolę w procesach aktywacji komórkowej. Poprzez dodawanie grup fosforanowych do białek substratowych, kinazy białkowe kierują aktywnością, lokalizacją i funkcją wielu białek, a także służą do regulacji aktywności ważnych procesów komórkowych. Stanowią one jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych funkcjonalnie rodzin genów – u ludzi zidentyfikowano ponad pięćset różnych kinaz. Kinazy białkowe odgrywają kluczową rolę w procesach aktywacji komórkowej. Poprzez dodawanie grup fosforanowych do białek substratowych, kinazy białkowe kierują aktywnością, lokalizacją i funkcją wielu białek, a także służą do regulacji aktywności ważnych procesów komórkowych. Stanowią one jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych funkcjonalnie rodzin genów. U ludzi zidentyfikowano ponad pięćset różnych kinaz.

Rodzaje ludzkich kinaz białkowych:

-Kinazy AGC: obejmujące PKA, PKC i PKG.
-Kinazy CaM: obejmujące kinazy białkowe zależne od wapnia/kalmoduliny.
-CK1: zawierająca grupę kinaz kazeinowych 1.
-CMGC: zawierająca kinazy CDK, MAPK, GSK3 i CLK.
-STE: zawierająca homologi kinaz drożdżowych Sterile 7, Sterile 11 i Sterile 20.
-TK: zawierająca kinazy tyrozynowe.
-TKL: zawierające grupę kinaz tyrozynopodobnych.

Opracowanie testów kinaz wymaga metod, które wykrywają konwersję substratu poprzez identyfikację albo tworzenia fosfopeptydu, zaniku ATP lub tworzenia ADP. Większość dostępnych w handlu zestawów do oznaczania kinaz białkowych jest zaprojektowana do monitorowania albo tworzenia fosfopeptydów, albo zaniku ATP. Jednakże, większość testów opartych na tworzeniu fosfopeptydów jest zależna od przeciwciał lub ma specjalne wymagania dotyczące substratu peptydowego, podczas gdy testy zubożenia ATP mogą napotkać szereg zakłóceń wynikających z hamowania lub aktywacji lucyferazy przez różne związki biologiczne. W AAT Bioquest nasze zestawy do detekcji ATP i ADP nie używają przeciwciał ani specjalnych substratów, doświadczają minimalnych zakłóceń ze strony związków biologicznych i mogą być używane do monitorowania aktywności kinaz w sposób ogólny.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1