Aparat Golgiego

Aparat Golgiego jest kompleksem pęcherzyków i pofałdowanych błon znajdujących się w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych. Odgrywa on istotną rolę w organizacji i wydzielaniu makrocząsteczek (np. białek, glikoprotein, lipidów, glikolipidów i węglowodanów) z komórki, wewnątrzkomórkowym transporcie makrocząsteczek do wykorzystania przez inne organelle w komórce oraz w tworzeniu lizosomów. Lipidy fluorescencyjne, takie jak ceramidy znakowane barwnikiem, oraz inne sondy przepuszczające komórki, które wybiórczo barwią aparat Golgiego w żywych komórkach, mogą być wykorzystywane do badania metabolizmu lipidów, syntezy i mechanizmów handlu.

Barwniki ceramidowe do znakowania Golgiego w żywych komórkach

Fluorescencyjne ceramidy są szeroko stosowane w badaniach nad metabolizmem lipidów i przemieszczaniem się w celu wizualizacji struktury i dynamiki Golgiego. Zapewniają one wygodną i prostą metodę selektywnego barwienia kompleksu Golgiego w żywych komórkach, z możliwością utrwalania, i mogą być multipleksowane z innymi sondami fluorescencyjnymi do badań kolokalizacji. AAT Bioquest oferuje dwa fluorescencyjne ceramidy, ceramid NBD i ceramid TMR, do znakowania aparatu Golgiego odpowiednio zieloną lub czerwoną fluorescencją.

Cell Navigator™ NBD Ceramide Golgi Staining Kit

Zestaw do barwienia Cell Navigator™ NBD Ceramide Golgi Staining wykorzystuje ceramid C6 NBD jako barwnik selektywny Golgi. Barwnik absorbuje światło niebieskie z λmax 467 mn i emituje w regionie FITC widma światła widzialnego, dzięki czemu jest łatwo wykrywany przez zestawy filtrów optycznych fluoresceiny (kliknij, aby zobaczyć widmo C6 NBD). Może być stosowany razem z innymi standardowymi barwnikami wzbudzanymi światłem UV i widzialnym oraz białkami fluorescencyjnymi do wielobarwnego obrazowania i badań kolokalizacyjnych. Barwnik NBD jest wrażliwy na swoje środowisko, ponieważ jest słabo fluorescencyjny w rozpuszczalnikach wodnych, ale wykazuje intensywną fluorescencję w rozpuszczalnikach aprotycznych i innych środowiskach niepolarnych. Po skompleksowaniu z surowiczą albuminą bydlęcą (BSA) ceramid C6 NBD może być bezpośrednio podawany do żywych komórek z większą skutecznością. Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania 100 testów i zawiera barwnik jądrowy, Hoechst 33342, aby uwidocznić okołojądrową lokalizację kompleksu Golgiego.

AAT Bioquest

Cell Navigator™ TMR Ceramide Golgi Staining Kit

Zestaw do barwienia Cell Navigator™ TMR Ceramide Golgi Staining wykorzystuje GGR169-ceramid jako selektywny barwnik Golgi. Barwnik ten absorbuje światło zielone o λmax równym 544 mn i emituje w regionie TRITC widma światła widzialnego, dzięki czemu jest łatwo wykrywany przez zestawy filtrów optycznych TRITC (kliknij, aby zobaczyć widmo GGR169). Może być stosowany w połączeniu z liniami komórkowymi wykazującymi ekspresję GFP lub z innymi koniugatami zielonej fluorescencji i jest szczególnie przydatny do barwienia komórek i tkanek o znacznej ilości zielonej autofluorescencji. Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania 100 testów i zawiera barwnik jądrowy, Hoechst 33342, w celu uwidocznienia okołojądrowej lokalizacji kompleksu Golgiego.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1