Sieciowanie (Crosslinkers)

Crosslinker’y zawierają co najmniej dwa reaktywne końce do określonych grup funkcjonalnych, takich jak pierwszorzędowe aminy i sulfhydryle na białkach i przeciwciałach, umożliwiając kowalencyjne połączenie dwóch lub więcej biomolekuł. Homofunkcyjne środki sieciujące mają ten sam reaktywny skład chemiczny na obu końcach, podczas gdy heterofunkcyjne środki sieciujące mają różne reaktywne składy chemiczne na każdym końcu. PEGylowane środki sieciujące charakteryzują się zwiększoną rozpuszczalnością, zwiększoną stabilnością, zmniejszoną agregacją i zmniejszoną immunogennością.

SMCC jest jednym z najbardziej powszechnych heterobifunkcyjnych crosslinkerów stosowanych do sieciowania jednego białka z innym białkiem. Jeden koniec SMCC reaguje (poprzez ester NHS) z aminami (-NH2) znajdującymi się w aminokwasie lizyny i N-końcu, a drugi koniec reaguje (poprzez maleimid) z grupami tiolowymi (-SH) znajdującymi się w aminokwasie cysteiny. Jednakże, białko modyfikowane metodą SMCC jest bardzo niestabilne i często samoreaktywne, ponieważ białka często zawierają zarówno grupy aminowe jak i tiolowe, które powodują znaczną ilość homo-sieciowania. Ponadto, ilościowe określenie liczby grup maleimidowych na białku jest dość trudne i żmudne. Firma AAT Bioquest opracowała wygodną i skuteczną metodę sieciowania, która umożliwia połączenie dwóch biomolekuł z wysoką wydajnością koniugacji. Nasza metoda Buccutite™ wykorzystuje jedną parę środków sieciujących: Buccutite™ MTA i Buccutite™ FOL. MTA jest dodawany do jednego białka, podczas gdy FOL jest dodawany do innego białka. Reakcja sieciowania białko-białko jest inicjowana przez zmieszanie Białko-1-Buccutite™ MTA i Białko-2-Buccutite™ FOL. Reakcja sieciowania zachodzi w bardzo łagodnych warunkach neutralnych, bez konieczności stosowania katalizatora, jest trwała i wydajna.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1