Jony wewnątrzkomórkowe

Utrzymywanie w stanie ustalonym nieproporcjonalnych stężeń nieorganicznych kationów i anionów jest cechą żywych komórek. Homeostatyczna regulacja tych gradientów jonowych w różnych przedziałach jest krytyczna dla większości funkcji komórkowych. Pomiar stężenia tych jonów z rozdzielczością przestrzenną i czasową stał się bardzo ważny dla zrozumienia fizjologii komórek w środowisku badawczym. Sondy jonowe umożliwiają korelację aktywacji kanałów jonowych z następującymi po niej zmianami w wewnątrzkomórkowym stężeniu jonów. Strumień mierzony przez tego typu sondy odzwierciedla również potencjał membranowy komórek. W naszej ofercie znajduje się wiele sond jonowych, które efektywnie mierzą respektowane jony.

Wykrywanie jonów wapnia

Wapń działa jako uniwersalny drugi posłaniec w wielu komórkach. Liczne funkcje wszystkich typów komórek są regulowane przez Ca2+, dlatego pomiar wapnia jest krytyczny dla różnych badań biologicznych. W latach 80-tych Tsien i współpracownicy stworzyli wiele wskaźników fluorescencyjnych. Wśród nich Indo-1, Fura-2, Fluo-3 i Rhod-2 były najbardziej wartościowymi barwnikami do pomiaru Ca2+. W ostatnich latach firma AAT Bioquest wprowadziła najbardziej wytrzymałe sondy wapniowe: Fluo-8®, Cal-520® i Calbryte™ 520, z których wszystkie umożliwiają badania przesiewowe o wysokiej wydajności w kierunku GPCR i kanałów wapniowych poprzez monitorowanie strumienia wapnia. Instrumenty FLIPR® i FlexStation® firmy Molecular Devices, FDSS®/?Cell firmy Hamamatsu i NOVOstar firmy BMG Technologies jeszcze bardziej przyspieszyły wysokowydajne pomiary wapnia w badaniach nad GPCR i kanałami jonowymi.

Fluorescencyjne wskaźniki wapnia o pojedynczej długości fali

Wśród wskaźników wapnia wzbudzanych światłem widzialnym, najczęściej stosowane są Fluo-8®, Fluo-4, Fluo-3, Rhod-2 i Rhod-4™. Wskaźniki Fluo-8® są szeroko stosowane w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w badaniach przesiewowych o wysokiej wydajności GPCR. Fluo-8® jest zasadniczo niefluorescencyjny, chyba że jest związany z Ca2+ i wykazuje wydajność kwantową ~0,15 w obecności nasyconego Ca2+ i Kd 390 nM dla Ca2+. Cal-520® jest zdecydowanie najlepszym zielonym fluorescencyjnym wskaźnikiem wapnia ekscytującym przy długości fali 488 nm ze znacznie poprawionym stosunkiem sygnału do tła i retencją wewnątrzkomórkową.

Długofalowe Rhod-4™, Cal-590™ i Cal-630™ są cennymi alternatywnymi wskaźnikami Ca2+ w stosunku do zielonej fluorescencji Fluo-8®, Fluo-4 i Fluo-3 do eksperymentów w komórkach i tkankach, które mają wysoki poziom autofluorescencji. Rhod-5N ma niższe powinowactwo wiązania do Ca2+ niż jakikolwiek inny wskaźnik oparty na BAPTA (Kd = ~320 µM) i jest odpowiedni do pomiarów Ca2+ w zakresie od 10 µM do 1 mM. Podobnie jak macierzysty wskaźnik Rhod-2, Rhod-5N jest zasadniczo niefluorescencyjny w nieobecności kationów dwuwartościowych i wykazuje silne wzmocnienie fluorescencji bez przesunięcia spektralnego po związaniu Ca2+. Wszystkie wskaźniki Fluo, Cal i Rhod są dostępne jako nieprzepuszczalne dla komórek sole potasowe lub jako przepuszczalne dla komórek estry AM.

Najwyższej jakości jednofalowe wskaźniki wapnia

AAT Bioquest

Klasyczne jednofalowe wskaźniki wapnia

AAT Bioquest

Fluorescencyjne ratiometryczne wskaźniki wapnia

Ratiometryczne, lub dwufalowe, wskaźniki jonowe są podkategorią barwników fluorescencyjnych wykorzystywanych do ilościowego pomiaru wewnątrzkomórkowego stężenia jonów. W porównaniu do wskaźników jednopoziomowych, wskaźniki dwupoziomowe posiadają unikalne właściwości spektralne, które są wyzwalane w odpowiedzi na wiązanie docelowego jonu. W przypadku ratiometrycznych wskaźników wapnia, takie barwniki ulegają przesunięciu w ich optymalnej absorpcji lub intensywności długości fali emisji, gdy wiążą się z wolnym Ca2+. Na przykład, wskaźniki Ca2+ o podwójnym wzbudzeniu wykazują dwie szczytowe długości fali wzbudzenia, gdy są związane lub wolne od Ca2+. Wzrost stężenia Ca2+ inicjuje wzrost i spadek intensywności emisji fluorescencji wskaźnika o podwójnym wzbudzeniu, gdy jest wzbudzany odpowiednio przy długościach fali szczytowej wzbudzenia związanego z Ca2+ i wolnego od Ca2+. Stosując proporcje uzyskane z zebranych danych fotometrycznych, badacze mogą dokładnie określić wewnątrzkomórkowe stężenie Ca2+. Techniki proporcji są korzystne, ponieważ redukują efekty wskazujące na nierównomierne ładowanie barwnika, słabą retencję barwnika i fotobielenie. Od czasu ich wprowadzenia w 1985 roku przez Tsien i współpracowników, wskaźniki ratiometryczne były cytowane w niezliczonych pracach naukowych i przyczyniły się do postępu w badaniach nad rolą wapnia w regulacji komórkowej (Grynkiewicz i wsp. 1985).

AAT Bioquest

Cal Redâ„¢ R525/650 AM
Cal Redâ„¢ R525/650 AM
Numer Katalogowy: 20590
AAT Bioquest
4422.42 PLN

Testy wapnia FLIPR®

Testy przepływu wapnia są preferowaną metodą w odkrywaniu leków do badania receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR). Komórki wykazujące ekspresję interesującego nas GPCR, który sygnalizuje poprzez wapń, są wstępnie obciążane naszymi opatentowanymi Fluo-8® AM, Calbryte™ 520, AM, ™ 590, AM i Rhod-4™ AM, które mogą przekraczać błonę komórkową. Zestawy testów wapniowych Screen Quest™ zapewniają zoptymalizowaną metodę testowania do monitorowania GPCR i kanałów wapniowych. Testy te mogą być wykonywane w wygodnym formacie płytek mikrotitracyjnych 96-dołkowych lub 384-dołkowych, są łatwo adaptowalne do automatyzacji i nie wymagają etapu płukania.

Screen Quest Calcium Assays Products

AAT Bioquest

Luminescencyjna detekcja wapnia: Coelenterazine i pochodne

Kompleks aequorin składa się z 22,000-daltonowego białka apoaequorin, tlenu molekularnego i luminoforu coelenterazine. Kiedy trzy jony Ca2+ wiążą się z tym kompleksem, koelenterazina jest utleniana do koelenteramidu, z jednoczesnym uwolnieniem dwutlenku węgla i niebieskiego światła. Około trzeciej potęgi zależności bioluminescencji aequorinu od stężenia Ca2+ pozwala na pomiar stężenia Ca2+ w szerokim zakresie detekcji od ?0,1 µM do >100 µM. W przeciwieństwie do fluorescencyjnych wskaźników Ca2+, aequorin związany z Ca2+ może być wykrywany bez oświetlania próbki, eliminując w ten sposób zakłócenia wynikające z autofluorescencji.

AAT Bioquest oferuje koelenterazę i kilka syntetycznych analogów koelenteraziny do rekonstytucji aequorin w komórkach, które zostały transfekowane cDNA apoaequorin. Oprócz natywnej koelenteraziny, oferujemy również kilka pochodnych koelenteraziny, które nadają kompleksowi aequorin różne powinowactwa do Ca2+ i właściwości spektralne. Rekombinowana apoaequorin rekonstytuowana z koelenterazą hcp ma najlepszą luminescencję, z wysoką wydajnością kwantową i szybkim czasem odpowiedzi. Jednakże, wewnątrzkomórkowa rekonstytucja aequorin z analogów koelenteraziny może być stosunkowo powolna. Aequoryny zawierające formę cp, f lub h koelenteraziny wykazują 10-20 razy silniejszą luminescencję niż apoaequoryna odtworzona z natywnej koelenteraziny. Coelenterazine h była głównie stosowana w badaniach przesiewowych HTS dla GPCRs.

AAT Bioquest

Wykrywanie jonów cynku

Cynk jest drugim po żelazie metalem przejściowym występującym w organizmach żywych. Podczas gdy większość Zn2+ w mózgu jest ściśle związana, tak że poziomy wolnego Zn2+ zewnątrzkomórkowo i wewnątrzkomórkowo są prawdopodobnie pikomolarne, podgrupa neuronów glutamatergicznych posiada słabo związany cynk w wypustkach presynaptycznych, który jest uwalniany na poziomie mikromolarnym w odpowiedzi na różne bodźce. Wewnątrzkomórkowe stężenie wolnego Zn2+ jest bardzo niskie w większości komórek (

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że cynk pełni wiele funkcji w biologii komórki, jako część miejsc katalitycznych metaloenzymów, jako składnik strukturalny białek regulujących geny oraz jako wolny jon sygnałowy, szczególnie w korze mózgu. Szczególne znaczenie ma w regulacji ekspresji genów, gdyż białka wiążące Zn2+ stanowią blisko 50% białek regulujących transkrypcję w ludzkim genomie. Zn2+ jest również funkcjonalnie aktywny w wydzielaniu insuliny przez trzustkę i jest czynnikiem przyczyniającym się do zaburzeń neurologicznych, w tym epilepsji i choroby Alzheimera. Wolny Zn2+ jest uwalniany z kompleksów metaloproteinowych podczas stresu oksydacyjnego.

Kluczem do dalszego postępu w zrozumieniu wielorakich ról cynku jest dostępność fluorescencyjnych systemów wskaźnikowych Zn2+, które pozwalają na ilościowe określenie i zobrazowanie przepływu i poziomu cynku w szerokim zakresie stężeń zarówno wewnątrzkomórkowo jak i zewnątrzkomórkowo przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej i cytometrii przepływowej. AAT Bioquest oferuje klasyczny TSQ, zinquin, jak również nasz nowo opracowany czuły Metal Fluor™ Zn 520, który pomaga wyjaśnić rolę uwalniania Zn2+ oraz lokalizację wolnego lub chelatowalnego Zn2+ w komórkach.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1