Lucyferaza

Lucyferaza Firefly

Najbardziej uniwersalnym i powszechnie stosowanym genem reporterowym jest lucyferaza północnoamerykańskiej muchy ognistej Photinus pyralis. Białko to nie wymaga żadnych modyfikacji potranslacyjnych do aktywności enzymatycznej. Nie jest toksyczne w wysokich stężeniach (in vivo) i może być stosowane w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.

AAT Bioquest

Lucyferaza Guassia

W ostatnich latach obserwuje się wzrost wykorzystania innych lucyferaz, takich jak lucyferaza Gausa, ponieważ te repetytory są mniejsze i nie wymagają obecności ATP. Lucyferaza Gaussia, która jest białkiem o masie 20 kD, katalizuje utlenianie koelenteraziny przez tlen w celu wytworzenia światła. Bioluminescencyjny enzym pochodzący z morskiego widłonoga Gaussia princeps jest wydajnie wydzielany z komórek ssaków po ekspresji.

AAT Bioquest

Lucyferaza Luciferase

Lucyferaza Renilla jest białkiem o masie 36 kDa wyizolowanym z bratka morskiego (Renilla reniformis). W porównaniu z lucyferazą Firefly, enzymy lucyferazy Renilla różnią się wymaganiami co do substratów i kofaktorów. Lucyferaza Renilla wykorzystuje koelenterazę w obecności tlenu do produkcji niebieskiego światła o długości 480 nm. Podobnie jak lucyferaza Firefly’a, lucyferaza Renilla może być stosowana w testach podwójnego reportera ze względu na różnice w wymaganiach substratowych i wydajności świetlnej.

AAT Bioquest

Zobacz Inne produkty Luciferase

Inni dostawcy:

1