Koniugacja barwnika z peptydem

Peptydy są krótkołańcuchowymi aminokwasami, które pełnią liczne funkcje jako przekaźniki chemiczne, hormony, mediatory komórkowe, wysoce specyficzne stymulatory, inhibitory i nowe metody leczenia różnych chorób, w tym choroby Alzheimera i nowotworów. Ze względu na pojawiające się technologie syntezy peptydów w fazie stałej, syntetyczne peptydy są obecnie szeroko stosowane w biochemii, biologii molekularnej i farmacji. Peptydy znakowane barwnikiem są potężnym narzędziem do badania struktury komórkowej, analizy interakcji receptor-ligand lub białko-białko, badania transportu komórkowego i pomiaru aktywności enzymatycznej poprzez analizę FRET.

AATBio Koniugacja barwnika z peptydem

Barwniki Tide Fluor™

Nasze barwniki Tide Fluor™ to najwyższej jakości barwniki do znakowania peptydów o ulepszonej charakterystyce znakowania i wykrywania. Zwiększona jasność, fotostabilność i rozpuszczalność w wodzie barwników Tide Fluor™ znacznie przewyższają klasyczne barwniki peptydowe i barwniki Alexa Fluor®.

Barwniki Tide Quencher™

Barwniki Tide Quencher™ są niefluorescencyjnymi akceptorami do syntezy sond FRET o dłuższej długości fali. Wykazując doskonałą wydajność FRET, barwniki Tide Quencher™ zostały zaprojektowane do łączenia w pary z odpowiednimi barwnikami Tide Fluor™, aby zagwarantować optymalne wyniki analizy FRET.

Klasyczne barwniki do znakowania peptydów

AAT Bioquest oferuje klasyczne barwniki do znakowania peptydów o różnych reaktywnościach chemicznych i sprzężone z substratami peptydowymi do badań aktywności enzymów. Wybierz z naszego bogatego portfolio:

Barwniki donorowe/akceptorowe FRET

Oprócz par Tide Fluor™ i Tide Quencher™ FRET, oferujemy różne kombinacje klasycznych barwników donorowych i akceptorowych. Opracuj peptydy FRET do pomiaru aktywności enzymów, interakcji receptor-ligand, badań kolokalizacji i wielu innych.

Metaloproteinazy macierzy (MMPs) Substraty FRET

Koronawirus (SARS-CoV-2) Substraty FRET

Peptide Labeling Strategies

Znakowane peptydy mogą być otrzymywane poprzez modyfikację wyizolowanych peptydów lub poprzez wprowadzenie etykiety podczas syntezy w fazie stałej. Powszechnie stosowane strategie znakowania peptydów fluoroforami obejmują:

Znakowanie podczas syntezy peptydów – barwniki, które są odporne na procedury odblokowywania, mogą być wbudowane na aminowym końcu łańcucha peptydowego.
Modyfikacja N-terminalna: N-terminus odnosi się do wolnej grupy aminowej (-NH2) znajdującej się na początku łańcucha białka lub polipeptydu. Może być ona modyfikowana współ- lub potranslacyjnie przy użyciu aminoreaktywnych fluoroforów estru sukcynimidowego.
Reszty lizyny: grupa ε-aminowa reszt lizyny może być modyfikowana przy użyciu aminoreaktywnych fluoroforów estru bursztynowego sukcynimidylu.
Modyfikacja C-końca: C-terminus odnosi się do grupy karboksylowej (-COOH) znajdującej się na końcu łańcucha białkowego lub polipeptydowego. Może on być modyfikowany potranslacyjnie, zazwyczaj po amidacji C-końca.
Etykiety białkowe reagujące na tiol mogą kowalencyjnie znakować syntetyczne peptydy, jeśli cysteina jest dostępna w łańcuchu peptydowym.
Nienaturalne aminokwasy mogą być włączane do łańcuchów peptydowych podczas syntezy, a następnie znakowane barwnikami lub innymi sondami poprzez reakcje bioortogonalne, na przykład reakcje azydkowe i alkinowe oraz reakcje ketonowo-aldehydowe.

Inni dostawcy:

1